INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

 

 

Warszawa, dn. 08.11.2017 r.


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO


Informujemy, że zakończyło się postępowanie związane z zapytaniem ofertowym z dnia 30.10.2017 roku na stanowisko Eksperta ds. badań na komórkach hodowlanych na potrzeby realizacji Projektu pn. ,,Opracowanie technologii otrzymywania substancji chelatujących jony chromu i kobaltu, opartej na syntezie aktywnych biopolimerów’’ (Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPMA.01.02.00-14-5770/16, Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I ,,Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce’’, Działania 1.2 ,,Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020).


W wyniku postępowania ofertowego do realizacji powyższego działania wybrano ofertę przedstawioną przez:


Hannę Lewandowską, dr


Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Jednocześnie informujemy, że w powyższym postępowaniu ofertę złożył jeden wykonawca.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERCIE:

Nazwa

Kryteria wyboru

Otrzymana punktacja

Razem [100%]

Hanna Lewandowska, dr

Wartość zamówienia netto (25%)

25 pkt

100 pkt

Odpowiednie kwalifikacje (publikacje w obszarze mikrobiologii i chemii koordynacyjnej jonów metali) (75%)

75 pkt

Pozostałe artykuły

KONFERENCJE I EVENTY

Relacje z wydarzeń biznesowych i networkingowych.

Media o nas

Relacje TV, wywiady, nagrania o działaniach KF Niccolum.

Nowe usługi

Oferujemy usługi z zakresu opracowania nowych i modyfikacji istniejących receptur kosmetycznych

Prasa

Z laboratorium do przemysłu, czyli o tym jak w procesie badawczo-rozwojowym towarzyszy nam...

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

BADANIA SUBSTANCJI AKTYWNYCH - ANALIZA ELEMENTARNA: OZNACZENIE ZAWARTOŚCI C, H, N, S  ...