INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

 

 

Warszawa, dn. 08.11.2017 r.


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO


Informujemy, że zakończyło się postępowanie związane z zapytaniem ofertowym z dnia 30.10.2017 roku na usługę polegającą na wykonaniu badań – chemiczna analiza strukturalna, jakościowa i ilościowa substancji aktywnych na potrzeby realizacji Projektu pn. ,,Opracowanie technologii otrzymywania substancji chelatujących jony chromu i kobaltu, opartej na syntezie aktywnych biopolimerów’’ (Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPMA.01.02.00-14-5770/16, Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I ,,Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce’’, Działania 1.2 ,,Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020).


W wyniku postępowania ofertowego do realizacji powyższego działania wybrano ofertę przedstawioną przez:


Wydział Chemii
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa


Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Jednocześnie informujemy, że w powyższym postępowaniu ofertę złożył jeden wykonawca.


PUNKTACJA PRZYZNANA OFERCIE:

Nazwa

Kryteria wyboru

Otrzymana punktacja

Razem [100%]

Wydział Chemii
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

 

ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

Wartość zamówienia netto (25%)

25 pkt

100 pkt

Odpowiednio dostosowane zaplecze aparaturowe (45%)

45 pkt

Odpowiednio wykwalifikowana kadra naukowo-badawcza (30%)

30 pkt

Pozostałe artykuły

KONFERENCJE I EVENTY

Relacje z wydarzeń biznesowych i networkingowych.

Media o nas

Relacje TV, wywiady, nagrania o działaniach KF Niccolum.

Nowe usługi

Oferujemy usługi z zakresu opracowania nowych i modyfikacji istniejących receptur kosmetycznych

Prasa

Z laboratorium do przemysłu, czyli o tym jak w procesie badawczo-rozwojowym towarzyszy nam...

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

BADANIA SUBSTANCJI AKTYWNYCH - ANALIZA ELEMENTARNA: OZNACZENIE ZAWARTOŚCI C, H, N, S  ...