ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

Warszawa, dn. 06.03.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE


na usługę polegająca na wykonaniu badań aplikacyjnych formulacji kosmetycznych zawierających substancje aktywne na potrzeby realizacji Projektu pn. ,,Opracowanie technologii otrzymywania substancji chelatujących jony chromu i kobaltu, opartej na syntezie aktywnych biopolimerów’’ (Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPMA.01.02.00-14-5770/16, Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I ,,Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce’’, Działania 1.2 ,,Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020).

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

KF Niccolum Sp. z o. o.
ul. Tadeusza Kościuszki 43
05-270 Marki

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Konkursu Ofert.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 tj. z późn. zm.).
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Postępowanie zostało upublicznione na stronach internetowych www.kfniccolum.pl, www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
7. Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym Oferentem.
8. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi dnia 28.03.2018 r.
9. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru oferty.
10. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach za pośrednictwem stron internetowych www.kfniccolum.pl, www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
11. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy.
12. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
13. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu badań aplikacyjnych formulacji kosmetycznych zawierających substancje aktywne.
W ramach usługi wykonane zostaną testy aplikacyjne – użytkowe i aparaturowe, w których ocenione zostaną dodatkowe właściwości użytkowe opracowanych dermokosmetyków na podstawie pomiaru poszczególnych parametrów skóry (poziom nawilżenia, poziom natłuszczenia, elastyczność, gładkość itp.), a także testy kontaktowe (patch test) w celu potwierdzenia braku prawdopodobieństwa wystąpienia działania alergennego pozostałych składników preparatu oraz potwierdzenia bezpieczeństwa jego stosowania.
Komplet badań będzie dotyczył analizy co najmniej kilku formulacji kosmetycznych, jednak nie więcej niż 15. Badania aplikacyjne zostaną wykonane na grupie probantów (10-30 osób).

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 31.05.2018.

 

IV. WARUNKI ZMIAN UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, co może być podyktowane zmianami w terminach realizacji całego projektu.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego, jako Załącznik nr 1.
2. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Oferta powinna zawierać:
- pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP,
- posiadać datę wystawienia,
- załączniki:
 Załącznik 1 Formularz oferty,
 Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,
 Załącznik 3 Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu.
5. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zapytania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące:
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu podobnych badań,
3. Dysponowanie potencjałem merytorycznym, technicznym, osobowym i badawczym jednostki naukowej w kontekście zakresu usługi objętej niniejszym zapytaniem ofertowym,
4. Posiadanie kategorii naukowej A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 uzf. Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik 3.

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium oceny

Waga punktowa (0-100 pkt.)

1

Wartość zamówienia netto (PLN)

25

2

Odpowiednio dostosowane zaplecze aparaturowe, m.in.:
- aparatura Courage & Khazaka lub inne równorzędne wielofunkcyjne urządzenie do oceny parametrów skóry.

45

3

Odpowiednio wykwalifikowana kadra naukowo-badawcza (oceniane będą publikacje w obszarze chemii i technologii kosmetyków, dotyczące badań właściwości fizykochemicznych oraz użytkowych surowców i produktów kosmetycznych).

30

Punkty za poszczególne kryteria przyznawane będą zgodnie z poniższą specyfikacją:

Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:
1. Nazwa kryterium: Wartość zamówienia netto (PLN), Waga kryterium – 25 pkt. (25%);
2. Nazwa kryterium: Odpowiednio dostosowane zaplecze aparaturowe, Waga kryterium – 45 pkt. (45%);
3. Nazwa kryterium: Odpowiednio wykwalifikowana kadra naukowo-badawcza (oceniane będą publikacje w obszarze chemii i technologii kosmetyków, dotyczące badań właściwości fizykochemicznych oraz użytkowych surowców i produktów kosmetycznych), Waga kryterium – 30 pkt. (30%).

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Ad. 1) Wartość punktowa kryterium Wartość zamówienia netto (PLN) (C) – będzie wyliczana według wzoru:

Ad. 2) Wartość punktowa kryterium Odpowiednio dostosowane zaplecze aparaturowe (Z) - będzie wyliczana następująco:

Odpowiednio dostosowane zaplecze aparaturowe – 45% (45 pkt)
Niepełne zaplecze aparaturowe – 20% (20 pkt)
Brak odpowiedniego zaplecza aparaturowego – 0 % (0 pkt)

Ad. 3) Wartość punktowa kryterium Odpowiednio wykwalifikowana kadra naukowo-badawcza (K) (oceniane będą publikacje w obszarze chemii i technologii kosmetyków, dotyczące badań właściwości fizykochemicznych oraz użytkowych surowców i produktów kosmetycznych). Ocena będzie dokonana na podstawie poniższej tabeli:

Ilość publikacji

Wartość punktowa

0

0

1-5

10

6-10

20

11 i więcej

30

gdzie 1 pkt = 1 %

Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:
O = C + Z + K

gdzie:
O – ostateczna ocena oferty,
C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium Wartość zamówienia netto (PLN),
Z - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium Odpowiednio dostosowane zaplecze aparaturowe,
K - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium Odpowiednio wykwalifikowana kadra naukowo-badawcza.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Oferenta, na adres: e-mail: izabela.zawisza@kfniccolum.pl lub osobiście lub kurierem w zamkniętej - zaadresowanej kopercie na adres siedziby spółki: ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki. Adres ten jest jednocześnie adresem  do korespondencji.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 21.03.2018 r.

 

IX. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU:

Do kontaktu z oferentami w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniona jest dr Izabela Zawisza, e-mail: izabela.zawisza@kfniccolum.pl, tel: 696-479-196 oraz dr inż. Małgorzata Popko, e-mail: malgorzata.popko@kfniccolum.pl, tel. 669-907-872.

 

X. WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIALU W POSTĘPOWANIU

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:
1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku Wykonawcy przedłożą wypełniony Załącznik nr 2 niniejszej oferty.
3. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
4. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

 

XI. ZAŁĄCZNIKI:
 Załącznik 1 Formularz oferty,
 Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,
 Załącznik 3 Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu.

Pozostałe artykuły

EVENTY

Relacje z wydarzeń biznesowych i networkingowych.

Media o nas

Relacje TV, wywiady, nagrania o działaniach KF Niccolum.

Nowe usługi

Oferujemy usługi z zakresu opracowania nowych i modyfikacji istniejących receptur kosmetycznych

Prasa

Z laboratorium do przemysłu, czyli o tym jak w procesie badawczo-rozwojowym towarzyszy nam...

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

BADANIA SUBSTANCJI AKTYWNYCH - ANALIZA ELEMENTARNA: OZNACZENIE ZAWARTOŚCI C, H, N, S  ...